Utskriftsvänligt

Ändrad 2007-03-09

Presentation Konsumentföreningen

 

Inom få områden i samhället framstår behovet av en konsumentförening så tydligt som när det gäller hälso- och sjukvården, dess tjänster och produkter.

Marknadstänkande med konkurrens och affärsmässighet har sedan flera år varit styrande inom den offentliga vården.

Läkemedelsindustrin riktar idag sin reklam direkt till konsumenten till oss alla som aktuella eller blivande patienter.

De allt öppnare gränserna tillför oss såväl nya läkemedel som nya behandlingsmetoder.

I sig kan det här vara på gott och ont, men problemet idag är att allt, så här långt, skett på producenternas villkor.

Det är också producenterna som skaffat ett försäkringsskydd mot konsumentens eventuella krav. Landstingen skyddar sig genom Patientförsäkringen och läkemedelsindustrin genom Läkemedelsförsäkringen. Konsumenter som skadas av läkemedel eller behandling letar förgäves i sina försäkringar efter ett skydd mot behandlingsskador. Det rättsliga skyddet inskränker sig till några välmenande rader i hälso- och sjukvårdslagen, men den som önskar en rättslig prövning av dem kommer att finna att detta inte är möjligt.

Konsumentföreningen Läkemedel och Hälsa har som första krav att FN:s sju punkter om konsumenternas rättigheter tillämpas även inom hälso- och sjukvård.

Konsumenternas rättigheter

Sju punkter fastställda av FN den 9 april 1985: 

rätten till säkerhet

Rätten att skyddas mot tillverkningsprocesser,varor och tjänster som innebär risker för hälsa eller liv.

rätten till information

Rätten att få de fakta som behöva för att kunna göra medvetna val vid inköp av varor och tjänster.

rätten till skälig konsumtion

Rätten att ha tillgång till ett varierat utbud av varor och tjänster till rimliga priser och att i monopolsituationer ha en garanti för tillfredsställande kvalitet och service.

rätten till inflytande

Rätten att representeras så att konsumentintresset tas tillvara i utformning och genomförande av politiska beslut.

rätten till konsumentskydd

Rätten att få en rättvis behandling vid klagomål på felaktiga varor och tjänster.

rätten till konsumentkunskap

Rätten att få den information och utbildning som behövs för att bli en kunnig och medveten konsument.

rätten till en oförstörd miljö

Rätten att leva i en fysisk miljö som ger livskvalitet och möjlighet att skydda och förbättra den för kommande generationer.

 

Konsumentföreningen Läkemedel och Hälsa

" vill samla alla krafter inom och utanför vården som vill verka för en hälso- och sjukvårdens nollvision, det vill säga noll skadade av läkemedel och andra behandlingsformer.

" arbetar med, att direkt från hälso- och sjukvårdens konsumenter, ta vara på kunskaper och erfarenheter såväl av metoder för undersökning och behandling som av bemötande inom vården.

" verkar för att villkoren för hälso- och sjukvårdens anställda blir sådana, att en vård av god kvalitet, med respekt för patientens självbestämmande och integritet, verkligen kan ges.

" arbetar för att stärka det rättsliga och ekonomiska skyddet för hälso- och sjukvårdskonsumenten.

" verkar för att öka tillgången på producentobunden information rörande alla produkter och tjänster som kan inordnas under rubrikerna hälsovård och sjukvård.

" arbetar för att människors faktiska behov ska vara styrande för utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Först när vi delar kunskapen kan vi dela ansvaret

Bli medlem i Konsumentföreningen Läkemedel och Hälsa: 

för att bidra till skapandet av en stark konsumentrörelse som kan driva fram tillämpningen av konsumenträttigheter inom hälso- och sjukvården.

för att skapa en läkemedelsanvändning, vård och behandling på konsumenternas villkor.

för att erövra makt och inflytande över ett område som berör oss alla.

 

Du kan bli medlem i Konsumentföreningen Läkemedel och Hälsa utan att det kostar Dig ett öre. Föreningen har nämligen ingen medlemsavgift. Skälet är främst att frågor rörande hälso-och sjukvård är av sådan betydelse att ingen ska hindras från ett aktivt deltagande i föreningen på grund av brist på pengar till medlemsavgiften.

Naturligtvis behöver vi pengar till verksamheten, för att göra medlemsutskick med mera, men vi förlitar oss här på frivilliga bidrag från Dig och andra medlemmar.

Vill Du sända pengar genast? Gör det då på postgiro 45 99 84 - 1.

För att bli medlem anmäler Du detta till oss antingen här på hemsidan eller skicka ett kort med namn och adress och, om Du vill, får Du gärna också lämna telefon, fax, e-mail och sådant som gör det möjligt för oss att hålla kontakt.

Konsumentföreningen Läkemedel och Hälsa når Du på adress:

KILEN, Kammakargatan 7,

111 40 STOCKHOLM

Tel: 08-696 0100

Fax: 08-696 0110

e-post: [email protected]