Utskriftsvänligt

Ändrad 2003-05-26

 

ABSTINENS

En alltför vanlig och alltför lite känd konsekvens av behandling med psykofarmaka (lugnande och sömngivande medel, antidepressiva och smärtstillande medel) är abstinens. Det är därför det är så viktigt att känna till konsekvenserna av att använda droger, för behandling har också konsekvenser. Glöm inte att order an essay eller rådfråga din läkare om den medicin du har fått utskrivet. Därmed menas fysiska och psykiska symtom som kommer som en reaktion på att en kemisk substans, som kroppen vant sig vid, inte längre tillförs organismen.

Känner man inte till abstinensen på medel av denna typ är det mycket lätt att tolka den som symtom på en sjukdom som bryter ut då man slutar med sina tabletter. Då denna feltolkade abstinens inneburit att många fått sitt lidande och sitt tablettberoende förlängt med åratal, vill vi här ge en enkel förteckning på abstinenssymtom vid utsättandet av ovan nämnda läkemedel för att göra det lättare att identifiera dem.

Förteckningen bygger på erfarenheter dels från KILEN( f.d. RFHLs Läkemedelsgrupp i Stockholm) dels från den engelska organisationen TRANX i London. Sammantaget utgör det här världens största erfarenhetsmaterial och omfattar erfarenheter från tiotusentals människor som slutat med sina läkemedel.

I den förteckning som följer finns det inga uppgifter om hur vanliga eller ovanliga de olika symtomen är det är avsiktligt.

För det första är förteckningen tänkt som ett stöd för att känna igen abstinenssymtomen när de kommer, om de kommer, och inte som ett sätt att förbereda sig själv eller andra på vad som ska komma. Det finns inga garantier för att man ska få abstinens!

För det andra är det så att om två personer får ett och samma symtom, kan den ena uppleva det som det mest skrämmande, medan den andra inte tänker på det annat än om man direkt frågar om det. Att ange frekvenssiffror (tala om hur ofta något förekommer) säger inget om kvaliteten på upplevelsen och det är den som är intressant.

Ska vi ge några allmänna anmärkningar om tablettabstinensen kan det vara följande:

" Alla abstinenssymtom går över med tiden.

" Ingen får alla symtom som finns i vår lista.

För den som drabbas av abstinens kan symtomen vara bestående eller återkommande under lång tid och det är inte en fråga om inbillning eller "pjåskighet".

Abstinensen av läkemedel är mer långdragen än andra drogabstinenser. Den som drabbas får räkna med att den varar i månader snarare än i dagar.

Men, den är inte lika svår hela tiden.

Man kan säga att läkemedelsabstinensen har en vågformig karaktär, den kommer och går, kommer och går. En jämförelse kan vara att den abstinenta är som den som befinner sig i bräcklig farkost på stormigt hav.

Först stormens rykande vågor och känslan av akut hot om undergång vid varje våg. Så blir det allt längre mellan brottsjöarna, de ersätts av dyningar som till att börja med tycks suga varje uns av must ur den som befinner sig ombord. Dyningarna lägger sig nästan omärkligt och ersätts av sjö och vind i vilken det är möjligt att åter ta full kontroll över farkosten.

Precis som vid storm är det viktigaste att behärska den rädsla och hopplöshet som vågorna/symtomen väcker.

OBS!

Du som äter tabletter kan mycket väl ha flera av symtomen i vår lista även om du varken dragit ner på dosen eller försökt sluta. Du har då utvecklat det vi kallar toleransabstinens. De här preparaten är tillvänjande, vilket innebär att kroppen kräver mer och mer av dem. Ökar man inte dosen är risken stor att man på grund av tillvänjningen får en ständigt pågående abstinens. Ökar man å andra sidan dosen är lättnaden mycket kortvarig eftersom toleransen ökar ytterligare.

Att sluta med tabletterna (genom att långsamt trappa ned dosen) är den enda möjligheten att bli av med symtomen, även om de då kan förvärras under en övergångsperiod.

 

SYMTOMFÖRTECKNING

Förändringar i varseblivningen

" Overklighetskänsla

" Depersonalisation osäkerhet på den egna identiteten; man känner inte igen sig själv i spegeln och liknande

" Återupplevande av det förgångna kommer ibland som en följd av drömmar, ibland som starka, plötsliga upplevelser mitt på dagen

" Obehag i ansiktet och runt munnen - en känsla av att sakna kontroll över ansiktsmuskulaturen, ibland manifesterat i ofrivilliga grimaser, käkkramper

" Formikationer - myrkrypningar, känslan av att insekter kryper på huden

" Elektriska stötar/ ristningar/ darrningar

" "Tusen nålar" samma upplevelse som då känseln återvänder till en kroppsdel som "somnat"

" Värk/ Kramper/ Spänningar i huvud, nacke, skuldror

" Känslan av ett band runt huvudet, tryck över hjässan

" Domningar i händer och fötter

" Synstörningar av olika slag kan få sådan karaktär att man tror sig vara på väg att bli blind

" Ljus- / Ljudkänslighet

" Koordinationsstörningar sluddrigt tal, stamning, sammanblandning av ord då man talar

" Köldrysningar/värmeupplevelser

" Yrsel

" Känsla av ostadighet marken rör sig under fötterna; man går i luften

" Trötthet/utmattning

" Allmän sjukdomskänsla/ mår dåligt

" Illusioner och hallucinationer

" Paranoida föreställningar "folk tittar på mig, pratar om mig"

 

Känslomässiga förändringar

" Fobier

" Rädsla, ångest, upprördhet, panik.

" Depression

" Oro/ nervositet

" Förvirring

" Stresskänslighet

" Uppgivenhet - "Vad är det för mening med att försöka sluta?"

" Melankolisk triad - abnorm nedstämdhet, skuldkänslor och hopplöshetskänslor

" Självmordsbeteenden - allt från självmordstankar till fullbordade självmord

" Skräck för eller en känsla av att man håller på att bli mentalt sjuk/ galen

" Brist på självförtroende

" Irritation, vredesutbrott, aggressivitet

" Rastlöshet

" Snabba känslosvängningar

" Bristande impulskontroll

" Brist på sinne för humor

" Kontaktsökande, klängig

" Krävande, gnällig

" Morbida tankar tankar om att riva ned, slå sönder, döda

 

Kroppsliga och vegetativa symtom

" Sömnsvårigheter svårt att somna in, oregelbundet sömnmönster

" Mardrömmar

" Aptitlöshet

" Viktminskning/ Viktökning

" Illamående och kräkningar

" Ömmande tunga

" Svullnad i munnen

" Sprickor i läppar och mungipor

" Svårigheter att svälja

" Metallsmak i munnen

" Törst

" Tinnitus/ ringningar i öronen

" Huvudvärk

" Magkramper

" Diarré omväxlande med förstoppning

" Andningssvårigheter

" Ojämn andning

" Hyperventilation

" Torrhosta

" Ojämn puls

" Blodtrycksförändringar såväl uppåt som nedåt

" Hjärtklappning

" En känsla av uppsvälldhet, ibland med påtaglig svullnad av händer, fötter och ansikte

" Svettningar

" Tremor/ skakningar

" Klåda

" Håravfall

" Allergiska reaktioner

" Ökad känslighet för läkemedel

" Sexuell lust vanligen reducerad, men kan också stegras

" Förändringar i menstruationsmönstret

" Ökad sekretion i vagina

" Svullen vulva

" Inkontinens, alternativt svårigheter att urinera

Förändringar i vilja och kognitiv förmåga

" Försämring av minnet närminnesstörningar är mest framträdande

" Paralexi förväxling av ord vid läsning

" Koncentrationssvårigheter

" Avsaknad av initiativförmåga/ Apati

" Svårighet att planera och fatta beslut

" Inlärningssvårigheter

Drogrelaterat beteende

" Ett subjektivt drogbehov - "kroppen skriker efter tabletter"

" Hemlighållet fortsatt drogbruk, om nödvändigt med hjälp av lögner och bedrägerier

" Reservlager av tabletter

" Bedrägerier, stöld, receptförfalskning för att få tabletter

" Sökande efter ersättningspreparat - alkohol, åksjuketabletter, kodein m m.

Sociala förändringar

" Social isolering

" Kontaktlöshet

" Ekonomisk omdömeslöshet

" Kleptomani

 

VEM FÅR VILKA SYMTOM?

Även om vi alltså inte givit några uppgifter om vilka symtom som är vanligast, finns det ett par förhållanden mellan symtom och person som återkommer så ofta att de bör nämnas, det är:

"Abstinenssymtom sätter sig gärna där man redan har en fysisk eller psykisk svaghet

"Abstinenssymtom sätter sig gärna där de blir till mest besvär

Beträffande den första punkten är det t.ex. ofta så att personer med låg kramptröskel (som har lätt för att få kramper) tenderar att få krampkänningar; en person med en skada i innerörat har en benägenhet att drabbas av yrsel; en person med skrämmande upplevelser av krupp i barndomen får lätt andningsbesvär o s v.

Beträffande den andra punkten kan det t.ex. vara så att en lektör får synstörningar och inte kan läsa; en dataoperatör får så kraftig handskakning att vederbörande missar tangenterna; en receptionist får ofrivilliga ryckningar i ansiktet o s v.

Det här är ingalunda några generella regler, men det är förhållanden som återkommit så pass ofta att vi tycker att de är värda att nämna.

Det är ofta till hjälp att tänka efter:

- Vilka är de värsta symtom som kan drabba dig?

- Vilket abstinenssymtom är du mest rädd för?

Den kraft som verkar starkast för att man ska fortsätta med sina tabletter, oavsett vilka negativa konsekvenser dessa har, är RÄDSLAN.

Det är inte farligt att vara rädd, men det kan vara förlamande och särskilt då när man inte riktigt vågar uttala ens för sig själv vad man är rädd för.Förneka inte din rädsla utan formulera den så blir den lättare att handskas med både för dig själv och för dem som vill ge dig sitt stöd.

HÅLL UT - ALL ABSTINENS GÅR ÖVER!

SYMTOM SOM DU SAKNAR?

Vår förteckning över abstinenssymtom är rätt omfattande, men det finns ändå de som menar att den inte är komplett. Kanske kan den aldrig bli det, men vi vill be dig som saknar ett symtom som du själv upplevt att skriva till oss och berätta om det. Vad var det för symtom? Hur upplevde du det? Hur länge varade det? Kunde du göra något för att lindra det? Har du själv någon misstanke om att det fanns andra saker som bidrog till att framkalla det?

Skriv eller maila till oss!

KILEN
Kammakargatan 7
S-111 40 Stockholm

kilen@kilen-institutet.se