U-2001
LÄKEMEDELSBEROENDE.
När behandlingen blir sjukdom.

Läkemedelsberoende är, näst efter alkoholism, vårt mest omfattande beroendeproblem, men det är samtidigt ett problem av en helt annan karaktär och med helt andra konsekvenser än övrig s.k. drogproblematik.
Läkemedelsberoendet är ett "ordinerat beroende" och som sådant mycket ofta dolt såväl för den beroende själv som för den behandlande och ordinerande läkaren. Beroendets många starka symtom tolkas vanligen av båda parter som utslag av en bakomliggande sjukdom, som ångest, depression, demens, fybromyalgi eller dylikt.
För den beroende innebär detta många och långa felbehandlingar, inte sällan med allvarliga funktionsnedsättningar, till och med invaliditet, som följd.
Om beroendet upptäcks, oavsett av vem, så får det så gott som alltid beteckningen "missbruk" och den beroende erhåller avgiftning och annan "adekvat missbrukarvård". I praktiken en helt inadekvat vård, vars konsekvenser riskerar att försätta den beroende i en svårare situation än den som förelåg före behandlingen.

Vare sig beroendet upptäcks eller ej är risken stor, att åtgärder som vidtas i behandlande och rehabiliterande syfte inte får önskad effekt utan kanske tvärtom skapar större och allt mer svårbegripliga problem. Många kommer att drabbas i varje enskilt fall, förutom den beroende människan själv drabbas på olika sätt familj, vänner, arbetskamrater och arbetsgivare. Läkare och annan vårdande och rehabiliterande personal liksom handläggare vid försäkringskassor och ibland socialkontor kommer att göra avsevärda insatser utan se någon positiv förändring hos patienten/klienten.

Vi behöver läkemedel, men vi behöver också kunskap

Det enda medlet mot felaktiga behandlingar och rehabiliteringsinsatser är en ökad kunskap hos alla berörda. Den kunskapen finns. Den kunskapen är visserligen inte ny, men den är alltför lite känd.

Mot en bakgrund av 25 års arbete med läkemedelsberoende kan vi erbjuda er en kunskap som kan rädda människoliv, spara pengar och andra resurser och dessutom göra arbetet med läkemedelsberoende avsevärt mycket mindre frustrerande. Kunskap är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Vi erbjuder Er kunskap om läkemedelsberoende, problemet som sådant och dess behandling.

Vår långa erfarenhet innefattar inte bara behandlingsarbete utan också handledning, uppläggning och genomförande av utbildningar, konferenser, öppna föreläsningar med mera.

Hur ser Era behov av kunskap ut?

Vi erbjuder Er översiktliga halv- eller heldagsföreläsningar om läkemedelsberoendet och dess behandling. Specialdesignade antingen för ett professionellt auditorium, som vård-personal, försäkringskassans handläggare eller personal inom socialtjänst.

Vi erbjuder utbildning och handledning för specialiserade arbetsgrupper.

Kontakta oss för diskussion om Era specifika kunskapsbehov. Vår långa erfarenhet står till Ert förfogande.