APOTEKET AB

2001-09-24

Apoteket AB har i brev fått ett antal frågor som riktats generellt till en lång rad aktörer inom bl. a hälso-och sjukvården. På frågorna lämnar vi följande svar/kommentarer:

1. Hur många skadas av läkemedel per år i Sverige?

Apoteket AB har ingen övergripande metod som kan ge svar på frågan.

2. Vem ansvarar för undersökning, uppföljning, åtgärder?

Apoteket AB har bara system för undersökning, uppföljning och åtgärder för vissa delar av problemkomplexet, vilket redovisas för i samband med efterföljande frågor.

3. Hur ser din organisations uppdrag ut?

Apoteket AB:s verksamhet utformas med utgångspunkt från avtalet med ägaren, staten samt en rad lagar och föreskrifter. Myndigheterna, som kompletterar lagarna med bl a föreskrifter, är relativt många men domineras av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Riksförsäkrings-verket.

4. Varifrån kommer uppdraget?

Se svar på föregående fråga.

5. Vad gör din organisation rent faktiskt på området?

Receptområdet

Varje ordination ( recept och rekvisition) blir föremål för farmacevtisk bedömning i samband med iordningställande. Det innebär att farmacevt bedömer om den aktuella förskrivningen är rimlig och legalt korrekt. Om så inte är fallet kontaktas förskrivaren som ges möjligheter till ändring/komplettering. Inom intervallet 1-3% av antalet expedierade läkemedelsposter sker kontakt med läkaren eller annan aktuell förskrivare.

Vid utlämnande till kund ges muntlig och skriftlig information i syftet att underlätta rätt användning av det ordinerade läkemedlet.

Egenvård

Initiativ tas för att säkerställa att kunden har symtom som lämpar sig för egenvård. I annat fall hänvisas kunden till läkare. Vid rekommendation av läkemedelsbehandling ges muntlig och skriftlig information med avsikten att ge förutsättningar för rätt användning.

Övrigt

Apoteket AB tillhandahåller ett brett utbud av foldrar och broschyrer samt kundtidningen Apoteket.

Apoteket AB tillhandahåller en telefonnummer (020-66 77 66) för läkemedelsupplysning som är tillgängligt dygnet runt.

Apoteket AB:s hemsida har bred information och rådgivning (bl. a om Läkemedelsförsäk-ringen) och samarbetar med Infomedica.

Giftinformationscentralen är tillgänglig hela dygnet.

Apoteket AB:s reklamationssystem, som primärt är avsett och används för produkt-reklamationer, har koder där effekter bl. a biverkningar noteras. Dessa noteringar vidarebefordras till Läkemedelsverket och berörd tillverkare.

På alla apotek finns broschyrer angående Läkemedelsförsäkringen.

I de fall apotekspersonal har gjort fel som orsakar skada eller kan orsaka skada för kunden sker anmälan till Socialstyrelsens regionala enheter för utredning och bedömning. Senaste åren har ca 50 Lex Maria-ärenden anmälts per år.

6. Hur är det för de drabbade? Får de hjälp? Hur? Ersättning?

Personer som drabbas av fel från apotekets sida får kontakt med försäkringsbolag som handlägger ersättningsfrågan.

7. Hur bör det förebyggande arbetet utformas?

Tydligare information om fördelar och nackdelar med aktuell läkemedelsbehandling samt bättre samordning av information från sjukvård/apotek.

8. Vad bör göras åt de problem och missförhållanden som råder idag?

Dagens problem bör bli föremål för systematisk analys. Detta gäller såväl felaktig som under- och överanvändning.

 

Apoteket AB

Stefan Carlsson

Jan-Olof Brånstad

Nästa svar