KONSUMENTINSTITUTET LÄKEMEDEL OCH HÄLSA
CONSUMER INSTITUTE FOR MEDICINES AND HEALTH


AKTUELLT PÅ KILEN

 • Presentation
 • Historik
 • Beroende
 • Sluta!
 • Abstinens
 • Antidepressiva
 • KILEN " lönsam affär
 • Utbildning & Seminarier
 • Skrifter
 • SKRIVELSER
  -
  Pressmeddelanden
  -
  Övriga skrivelser
  -
  Berättelser
 • Upprop


VAD ÄR ELIN

 • Presentation
 • Använda ELIN
 • Rapporthjälp
 • Rapportera NU!
 • Biverkningsrapporter


KONSUMENTFÖRENINGEN

 • Presentation
 • Medlemsanmälan
 • GÄSTBOK


Länkar


Skicka mail till oss:

Redaktionen
Webansvarig

 

 

 
Aktuellt på KILEN

Kommande:

KVINNOR, LÄKEMEDEL och HÄLSA, seminarium 19 september -se vidare nedan

LÄKEMEDELSSKADOR OCH ANSVAR, konsumenthearing 24 oktober -se vidare nedan

 


tisdag den 3 juli 2001

KVINNOR, LÄKEMEDEL och HÄLSA


Läkemedel och hälsa står högt på 2000-talets dagordning.
Debatten om läkemedelskostnaderna och läkemedelsförmånen är intensiv. Allt oftare efterfrågas kunskap om biverkningar, skador och långtidseffekter av läkemedel och kostnaderna för dessa. Vissa studier talar om biverkningskostnader som uppgår till samma summa som samhällets nuvarande kostnad för läkemedel, dvs. ca 20 miljarder per år.

Det allt större utbudet av symtomdämpande och förebyggande läkemedel skapar osäkerhet om vem av oss som behöver dessa läkemedel. Behöver alla? Bara de som kan betala? Och hur ser alternativen ut?

Kvinnor och hälsa står lågt på 2000-talets dagordning.
Kvinnors situation och hälsa är sämre än mäns situation och hälsa (Ohälsans trappa ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen, LO, 2001) Tidningsrubrikerna har under den senaste tiden uppmärksammat oss på ojämlikheter i vården mellan könen. Män får nyare och dyrare medicin, Äldre kvinnor får sämre läkemedel, Sämre vård och längre köer för kvinnor, Ambulansvård prioriterar män, Unga tjejers tröst: piller, piller, piller.

S-kvinnor har i artiklar och en interpellationsdebatt i Riksdagen ställt frågor till Socialminister Lars Engqvist angående kunskaper, för- och nackdelar av långtids-behandling med östrogen. De säger:
Nej, ministern, vi kvinnor är trötta på att vara försökskaniner. Vi vill veta nu, inte om 10 eller 20 år. Vi vill själva, med adekvat kunskap som bas, kunna avväga nytta mot risk. Vi kvinnor i vår generation har varit den stora försöksgenerationen när det gäller medicinsk behandling. Det var vi som testade de första p-pillren. Det var vi som fick ta konsekvenserna av för stora doser. Nu är det vi som testar östrogenbehandling. Nu är det vi som också vill ha kunskap.

KILEN har arbetat med biverkningar av psykofarmaka i drygt ett kvarts sekel. Förskrivningen av psykofarmaka är dubbelt så stor till kvinnor som till män. Biverkningar, beroende och problem drabbar också dubbelt. Alla dessa drabbade har något att förmedla. Hur kan vi ta vara på den kunskapen för att uppnå säkrare och mer rationell läkemedelsanvändning?

Seminariet KVINNOR, LÄKEMEDEL och HÄLSA behandlar kvinnors hälsa och läkemedel med fokus på östrogen- och psykofarmakabehandling utifrån frågeställningar som:

o Vad vet vi om långtidseffekter och hur skall vi bygga kunskap?
o Riskerar kvinnors liv att medikaliseras ?


VÄLKOMMEN!

till ett seminarium som sätter KVINNOR, LÄKEMEDEL och HÄLSA högt på dagordningen!
19 september 2001


KILEN S-KVINNOR


Program13.30 Inledning
Välkommen. Dagen, bakgrund och syfte
Lena Westin, KILEN o Carina Hägg, s-kvinnorna

13.45 Ohälsans trappa, LO-rapport 2001
Laila Bjurling, s-kvinnorna

14.00 Kvinnor och läkemedel
Farm.Dr. Ingrid Schmidt, Socialstyrelsen

14.20 Genusperspektiv på medicinskt oförklarade tillstånd av ohälsa
Docent Birgitta Evengård

14.40 Elevvårdens oro läkemedelsförskrivning till unga flickor
Kurator Lilian Sandberg, Behandlingsassistent Gudrun Betzsberg-Wipp

15.00 Paus. Kaffe och frukt.

15.20 S-kvinnor frågar om långtidseffekter av östrogenbehandling
Sonja Fransson från s-kvinnor frågar.
Professorn i obstetrik och gynekologi Britt-Marie Landgren svarar

15.50 Kvinnor och psykofarmaka
Att bli hjälp eller stjälpt en kvinnas berättelse.

16.20 Hur går vi vidare? Vad behöver vi göra?
Majléne Westerlund Panke, s-kvinnor o Lena Westin, KILEN

16.40 Slut


Seminariet riktar sig till sjukvårdspersonal, politiker, myndigheter och media


Anmälan

Anmälan om deltagande i seminariet görs till

KILEN, Kammakargatan 7
111 40 Stockholm
Tel: 08-696 01 00
Fax: 08-696 01 10
E-post: [email protected]

senast onsdagen den 12 september 2001

Observera! Anmälan är obligatorisk och krävs för att få tillträde till Riksdagshuset
Antalet platser är begränsat
Kostnad 0 kronor
Upplysningar lämnas av Lena Westin eller Jan Albinson på KILEN

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LÄKEMEDELSSKADOR OCH ANSVAR


När det som var tänkt gott blir ont, vem är då ansvarig?


Läkemedelsskador har alltmer uppmärksammats som ett problem.
I USA rapporteras om 100 000 döda per år av läkemedel i medicinskt bruk.
En undersökning från Umeå Universitetssjukhus, utförd av docent Tom Mjörndahl, visar att 15% av sjukhusinläggningarna på medicinklinik orsakas av medicinbiverkningar.
Professor Lars G. Nilsson, NEPI, uppger att totalkostnaden för medicin-biverkningar i Sverige ligger på samma nivå som läkemedelskostnaden, d.v.s. drygt 20 miljarder kronor per år.
I vår egen verksamhet har vi under mer än ett kvartssekel mött och bistått människor med skador av läkemedel eller med skadeliknande biverkningar av dem. Vi har sett såväl individer, som familjer och företag falla sönder på grund av brist på kunskap, behandlingsresurser och, framför allt, en brist på ansvar för denna typ av skador.
Det som visat sig vara svårast för de drabbade är, anmärkningsvärt nog, inte de symtom och funktionsnedsättning de tvingas leva med utan det faktum att ingen tycks beredd att lyssna. Ingen instans är den självklart rätta vare sig för att bistå dem eller för att förhindra att fler drabbas.
I en utveckling där läkemedelsanvändningen ständigt ökar och kan förväntas öka än mer är detta naturligtvis oacceptabelt.
Ansvaret och dess fördelning mellan olika aktörer måste klargöras.

Era svar på vidstående frågor kommer att ligga till grund för den hearing som KILEN i samarbete med samtliga riksdagspartier arrangerar den 24 oktober 2001. Där önskar vi få ett första klargörande och början till en förbättring för de drabbade.Vi ber om verkets / myndighetens / organisationens / Ditt svar på följande frågor


1. Hur många skadas av läkemedel per år i Sverige?
2. Vem ansvarar för undersökning, uppföljning, åtgärder?
3. Hur ser Din organisations uppdrag ut?
4. Varifrån kommer uppdraget?
5. Vad gör Din organisation rent faktiskt på området?
6. Hur är det för de drabbade? Får de hjälp? Hur? Ersättning?
7. Hur bör det förebyggande arbetet utformas?
8. Vad bör göras åt de problem och missförhållanden som råder idag?


Svaren på frågorna sänds till

KILEN
Kammakargatan 7
111 40 STOCKHOLM
E-post [email protected]
Tel 08-696 01 00
Fax 08-696 01 10


Då svaren kommer att utgöra en del av materialet till hearingen och dokumentationen av densamma ber vi er se till att de är oss tillhanda senast den 27 september 2001.
En tryckt sammanställning av svaren kommer att tillställas er före hearingen.
En förteckning över de myndigheter till vilka frågorna i första hand ställs bifogas.

Upplysningar lämnas av KILEN. Adress m.m. ovan.

Anmälan om deltagande i hearingen görs till KILEN.

Tillbaka till topp

Vi har haft 8944 st besökare från 99-02-01


KILENS grundstenar " SOLIDARITET " HOPP " KUNSKAP
Postadress: Kammakargatan 7, S-111 40 Stockholm Telefon: 08-696 01 00. Fax: 08-696 01 10

e-mail: