KONSUMENTINSTITUTET LÄKEMEDEL OCH HÄLSA
CONSUMER INSTITUTE FOR MEDICINES AND HEALTH


AKTUELLT PÅ KILEN

 • Presentation
 • Historik
 • Beroende
 • Sluta!
 • Abstinens
 • Antidepressiva
 • KILEN " lönsam affär
 • Utbildning & Seminarier
 • Skrifter
 • SKRIVELSER
  -
  Pressmeddelanden
  -
  Övriga skrivelser
  -
  Berättelser
 • Upprop


VAD ÄR ELIN

 • Presentation
 • Använda ELIN
 • Rapporthjälp
 • Rapportera NU!
 • Biverkningsrapporter


KONSUMENTFÖRENINGEN

 • Presentation
 • Medlemsanmälan
 • GÄSTBOK


Länkar


Skicka mail till oss:

Redaktionen
Webansvarig

 

 

 


KILENs historik1974 inleds diskussioner med Socialstyrelsen om RFHLs erfarenheter av människor som söker hjälp för sina tablettproblem och som inte får hjälp inom den etablerade vården. Ansökan inlämnas om läkemedelsprojekt.

1975 den 1 april. Läkemedelsprojektet, med stöd av Socialstyrelsen och Stockholms kommun startar. Uppdraget är att finna en väg att ge stöd och hjälp till läkemedelsberoende människor samt att skapa en bild av problemets omfattning.

1977 Socialstyrelseprojektet avslutas och rapporteras. Boken Att leva med piller, AnnMarie Hofsten, utkommer som en sammanfattning av projektets dokumentation och utvärdering. Stockholms läns landsting börjar ge verksamhetsbidrag till gruppen, som nu kallas Läkemedelsgruppen.
Gruppen samlar kunskaper, hjälper, stödjer, behandlar genom att noggrant lyssna till de läkemedelsberoendes behov. Efterfrågan på föreläsningar och seminarier från sjukvårdens och allmänhetens sida blir allt fler för varje år.

1984 En av Läkemedelsgruppens målsättningar, att läkemedelsberoende skall kunna erhålla hjälp inom den etablerade vården, förverkligas genom TUB, S:t Görans sjukhus. Läkemedelsgruppen hade under flera år påpekat behovet till myndigheter och landsting. Pilotpatienter tas ur Läkemedelsgruppens verksamhet.

1989 Nya kontakter tas med Socialstyrelsen för att utveckla Läkemedelsgruppen till en verksamhet som bättre kan svara mot de läkemedelsberoendes behov samt sjukvårdens och allmänhetens ökade behov av information, seminarier och utbildning. Projekt "KILEN
Kooperativt institut för läkemedelsberoende" tar form, med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen. Projektet har som uppgift att formulera den utvecklade verksamhetens mål och konkreta handlingsplan samt att finna en ekonomisk bas för den.

1990 Många diskussioner med Stockholms läns landsting och sjukvårdslandstingsrådet Göran Hammarsjö samt partigrupperna. En första fundering på Dagmarmedel som en temporär lösning framförs av Göran Hammarsjö. Försäkringskassan kontaktas.

1991 Samtliga inblandade i verksamheten (Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Hälso- och Sjukvårdsnämndens stab, Socialtjänsten och Läkemedelsgruppen) träffas för att diskutera hur en finansiering av KILEN skulle kunna se ut. Försäkringskassan och Landstinget godkänner ett nyttjande av Dagmarmedel tills vidare, Stockholms kommun ska ge sin del samt ska Socialstyrelsen gå in med ett startbidrag.

1992 KILENs verksamhet startar 1 mars, invigning 24 april invigningstalare är sjukvårdsminister Bo Könberg, Gunnar Ågren från Stockholms läns landsting, socialborgarrådet Kerstin Åslund, riksdagsledamot Barbro Westerholm, Ragnar Götestam, Socialstyrelsen, Lennart Axelsson, Försäkringskassan, Docent Stefan Borg, S:t Görans Sjukhus. Det nybildade Folkhälsoinstitutet bidrar ekonomiskt till flera förebyggande projekt (ett samarbete som har fortsatt under åren).

1994 KILEN erhåller "stimulansmedel" från Socialstyrelsen medel för att stimulera utvecklingen av verksamheter till särskilt eftersatta grupper i samhället. Projektet heter "KILEN Att finna en väg", och diskuteras noggrant med Landstinget, vid den tiden framför allt med landstingsrådet Birgitta Rydberg. KILEN kontaktar Socialdepartementet för ekonomiska diskussioner och lämnar in en första ansökan. Socialdepartementet, Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen finansierar det första Nordiska seminariet om läkemedelsberoende.

1995 Fortsatta kontakter med Socialdepartementet om finansiering. Det andra nordiska seminariet (Reykjavik) finansieras av svenska, danska, norska och isländska departement och myndigheter. Kontakter med Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.
I Reykjavik får KILEN seminariets uppdrag att försöka starta en nordisk konsumentdatabas, ELIN Erfarenheter av Läkemedel i Norden.

1996 KILEN går in på sitt femte år som "Dagmarprojekt" och sitt tredje år som "Stimulansbidragsprojekt". I januari annonseras om neddragning med 25% (1 Mkr.) för innevarande år. KILEN träffar Socialutskottet och diskuterar KILENs ekonomi i februari. KILEN inbjuder till ekonomidiskussion Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och Försäkringskassan (maj). KILEN har ansökt om medel direkt från Socialdepartementet (sept). KILEN beviljas EU-medel för arbetet med ELIN.

1997 KILEN fyller 5 år och Konsumentdatabasen ELIN startar i Norden. Seminariet "Läkemedelsberoende i ett nordiskt perspektiv III" hålls i april i Mogenstrup, Danmark.

1998 KILEN - Institut för läkemedelsberoende omorganiseras till KILEN- Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa.

1999 arbetar vi intensivt med bl.a. frågan om läkemedel och trafik och KILEN får i uppdrag att utforma den informationsfolder som ska delas ut tillsammans med läkemedel på apoteken.
Vi presenterar konsumentdatabasen ELIN vid Health Action Internationals internationella seminarium i Holland och möts av ett mycket stort intresse.

2000 Arbetet med den första internationella konferensen om konsumentrapportering av läkemedelsbiverkningar inleds. Kontakter tas med konsumentorganisationer och myndigheter över hela världen. Vi besöker personer och organisationer i Schweiz, Brasilien, Kanada, Australien, Thailand och Ungern. Konferensen CRM Consumer Reports on Medicines hålls i Sigtuna den 29 september 1 oktober. KILEN får i uppdrag att samordna arbetet för en internationell konsumentdatabas för konsumentrapporterade läkemedelsbiverkningar.
Detta år visar det sig att KILENs huvudfinansiär Stockholms läns landsting, under påverkan av en grupp läkare, beslutat att inte ge pengar till fortsatt verksamhet. KILEN behövs inte längre är argumentet. Samtidigt kan vi konstatera att efterfrågan på KILENs olika tjänster aldrig varit större än detta år.
Risken för att KILEN ska tvingas lägga ned sin verksamhet väcker starka reaktioner i hela världen och stödskrivelser kommer från många länder, likaväl som från många engagerade svenskar. Socialutskottet och Socialdepartementet börjar arbeta för att möjliggöra en fortsättning av KILENs arbete.

2001 KILEN får ekonomiskt stöd för fortsatt verksamhet direkt från Socialdepartementet.

Tillbaka till topp


KILENS grundstenar " SOLIDARITET " HOPP " KUNSKAP
Postadress: Kammakargatan 7, S-111 40 Stockholm Telefon: 08-696 01 00. Fax: 08-696 01 10

e-mail: