KONSUMENTINSTITUTET LÄKEMEDEL OCH HÄLSA
CONSUMER INSTITUTE FOR MEDICINES AND HEALTH


AKTUELLT PÅ KILEN

 • Presentation
 • Historik
 • Beroende
 • Sluta!
 • Abstinens
 • Antidepressiva
 • KILEN " lönsam affär
 • Utbildning & Seminarier
 • Skrifter
 • SKRIVELSER
  -
  Pressmeddelanden
  -
  Övriga skrivelser
  -
  Berättelser
 • Upprop


VAD ÄR ELIN

 • Presentation
 • Använda ELIN
 • Rapporthjälp
 • Rapportera NU!
 • Biverkningsrapporter


KONSUMENTFÖRENINGEN

 • Presentation
 • Medlemsanmälan
 • GÄSTBOK


Länkar


Skicka mail till oss:

Redaktionen
Webansvarig

 

 

 


PresentationKILEN arbetar med läkemedelsberoende och andra läkemedels problem som vanligen uppkommit genom feldiagnostisering och felbehandling och som bidrar till att allvarligt försämra människors livskvalitet. Problemen åsamkar oss också stora samhälleliga kostnader i form av läkarundersökningar, inläggningar, sjukskrivningar, förtidspensioner och produktionsbortfall.

Arbetet sker genom att ge ett kvalificerat stöd till de hjälpsökande och att i detta arbete respektfullt ta vara på de kunskaper om läkemedelseffekter, abstinens och behandlingsbehov som den drabbade kan förmedla. Genom ett omfattande material av egna och andras erfarenheter och kunnande, formar vi så, tillsammans med den hjälpsökande, en arbetsplan inte bara för att uppnå tablettfrihet, utan också för att finna vägen till ett liv bortom tabletterna. Vanligen är det i skedet efter avgiftningen som de verkligt svåra problemen visar sig. Där räcker det inte med bara en kunskap som kan lugna den beroende i abstinensens många svåra symtom, där krävs framför allt en djupt empatisk förmåga, respekt och en personlig ärlighet i bemötandet av den drabbade.
Varje ny människa som söker vårt stöd kommer i och med detta förhållningssätt att tillföra ny kunskap som kan fogas till den redan befintliga.

Vi kan inte bevara denna kunskap för oss själva, för läkemedelsproblemen är möjliga att förebygga i oerhört mycket större omfattning än vad som sker idag. Genom att sammanställa rapporter, bredda och fördjupa kunskapen genom forskning och erfarenhetsutbyte med behandlare från alla delar av världen där behandling pågår, skapar vi ett kunskapsunderlag för förändring av kontrollsystem, läkemedelsinformation, förskrivningsvanor, behandlingsformer och så vidare. Vi skapar också ett underlag för bedömning av behoven av alternativ till läkemedel, krismottagningar, sorggrupper eller något så enkelt som vanlig medmänsklighet.
Dessa kunskapsunderlag ger vi spridning genom skrifter, seminarieverksamhet, utbildningar och den databas ELIN- Erfarenheter av Läkemedel I Norden som är under uppbyggnad. Databasen kommer att kunna ge de nordiska länderna ett effektivt system för tidig upptäckt av läkemedelsproblem och problemläkemedel och innebär därmed ett ovärderligt tillskott till det förebyggande arbetet.


KILENs kunskaper är kunskaper i utvecklingens front och därmed kontroversiella, men de konflikter och de diskussioner vår kunskapsförmedling innebär är en viktig förutsättning för att inte stora problem ska få utveckla sig i tysthet och överraska oss som Katastrofer.

KILEN är unikt i det att vi integrerat stöd och hjälp med erfarenhetsutbyte och forskning till kunskapsbyggande och kunskapsförmedling.

KILEN är unikt i den respekt vi har för de hjälpsökande då vi låter deras behov vara styrande för stöd och hjälparbetet.

KILEN är unikt i det att vi följer en människa genom hela den process det kan innebära att sluta med tabletter, även om den tar flera år.

KILEN är unikt i det att det är den enda verksamhet som bearbetar och förmedlar kunskaper om läkemedel utan iakttagande av ekonomiska partsintressen.

KILEN är unikt i det att ingen verksamhet till så ringa kostnad skapar så mycket ny kunskap.

KILEN arbetar med

" KVALIFICERAT STÖD
" FÖREBYGGANDE ARBETE
" KUNSKAPSFÖRMEDLING
" OPINIONSBILDNING
" FORSKNING

Tillbaka till topp


KILENS grundstenar " SOLIDARITET " HOPP " KUNSKAP
Postadress: Kammakargatan 7, S-111 40 Stockholm Telefon: 08-696 01 00. Fax: 08-696 01 10

e-mail: