2001-06-07

Angående läkemedelsskador och ansvar

Riksförsäkringsverkets uppdrag inom läkemedelsområdet är att prissätta de läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. Verkets uppdrag regleras i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Prissättningen görs utifrån de indikationer och övriga förutsättningar som gäller för läkemedlet. I och med prissättningen blir läkemedlen tillgängliga för läkarna att förskriva med subvention. Hur förskrivningen görs, till vilka patienter och i vilken omfattning är sedan läkarnas ansvar.

De som blir sjukskrivna på grund av läkemedelsskador får ersättning via sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen administreras av försäkringskassorna. Det finns inga uppgifter på hur många som är sjukskrivna på grund av läkemedelsskador eftersom orsakerna till sjukskrivningarna inte får registreras.

Riksförsäkringsverket

Catharina Lindberg

Nästa svar