KILEN:s frågor rörande LÄKEMEDELSSKADOR OCH ANSVAR

RMV har inte något formellt ansvar vad gäller Läkemedelsfrågor. Data rörande läkemedel som vi samlar på oss inom RMV, upptäckter som rättsläkare gör i samband med obduktioner/undersökningar bör naturligtvis komma rätt myndighet (i allmänhet Läkemedelsverket) till kännedom. RMV jobbar aktivt för att hitta bättre former för en sådan rapportering. När rättsläkare gör fynd som tyder på att ett läkemedel är en direkt orsak till dödsfallet skall detta rapporteras direkt till Läkemedelsverket. Det finns naturligtvis möjligheter att verket skulle kunna utöka sitt engagemang inom området men då krävs resurser, inte enbart pengar utan också ytterligare kompetens. Ett exempel där RMV skulle kunna vara mer aktivt är at kunna erbjuda läkemedelsanalyser för ett stort antal läkemedel som sjukvården skulle kunna utnyttja när exempelvis biverkningar uppträder. Ett annat sätt att vara aktiv är att sprida information till allmänheten om fynd vi gör, detta i enlighet med vår instruktion, och hargjorts när det gäller dextropropoxifen och flunitrazepam. Vi tror att det är viktigt att göra detta tillsammans med myndigheter som har ett direkt ansvar för läkemedel och läkemedelsanvändning.

Svar på frågorna:

  1. Vet ej. Känner inte till någon samlad officiell statistik som belyser detta. Dessutom måste man definiera vad man menar med läkemedelsskada om man ska kunna svara. Vissa uppgifter finns ang sjukhusinläggning och totalkostnader och ett par sådana uppgifter anges i det bif dokumentet från KILEN. Dessa bygger så vitt vi förstår på uppskattningar.
  2. Bör vara sjukvårdens uppgift i stort. RMV bör rapportera enl. ovan.
  3. RMV:s uppdrag enl regleringsbrev
  4. Se ovan
  5. Rapportering enl. ovan. Information enl ovan.
  6. Ligger inte inom RMV:s område.
  7. Samarbete mellan myndigheter för att upptäcka skadliga effekter, här kan RMV medverka. Information till användare/allmänhet, rimligen huvudsakligen via sjukvård. Attitydförändringar hos läkare och allmänhet: "Större respekt för läkemedel".
  8. Se 7 ovan

Med vänliga hälsningar

Ulf Westerberg

Generaldirektör

Rättsmedicinalverket, RMV

Vasagatan 52

111 20 STOCKHOLM

Nästa svar