2001-10-05

1. Hur många skadas av läkemedel per år i Sverige?

Alla läkemedel har biverkningar. Alla allvarliga och nya biverkningar skall rapporteras av ansvarig läkare till Läkemedelsverket som följer biverkningsrapporteringen och har tillgång till den senaste statistiken.

Till patientregistret som finns hos Socialstyrelsen rappporteras in av vilken orsak som patienter tas in akut på sjukhus. En av inrapporteringskoderna avser läkemedelsförgiftning.

År 1996 rapporterades att 899 personer togs in på sjukhus på grund av "ogynnsam effekt" av läkemedel och 587 togs in på grund av läkemedelsförgiftning orsakad av olyckshändelse. Cirka 5 500 personer togs in för läkemedelsförgiftning som bedömdes vara "avsiktligt tillfogad skada" ( tex att man själv avsiktligt tar en överdos).

Det finns några aktuella studier utförda lokalt i Sverige, som visat att en av orsakerna till kvalitetsbrister i läkemedelsanvändning är läkemedelsinteraktioner, dvs. att vissa preparat om de kombineras kan påverka varandra, med biverkningar eller minskad effekt som resultat.

Det verkliga antalet förskrivna och expedierade läkemedelskombinationer som kan ge upphov till interaktioner är sannolikt högre än i det undersökta materialet. Förekomsten är svåruppskattad då det inte finns tillgång till uppgifter om en persons samtliga läkemedel.

Socialstyrelsen genomförde i december 2000 en analys av förekomsten av läkemedelskombinationer som kan ge upphov till interaktioner av klinisk betydelse baserad på information från Hälso- och sjukvårdens läkemedelsregister. Resultaten visar bland annat att läkemedelskombinationer som bör undvikas förekom i cirka 1 procent av de expeditioner som omfattade två eller fler läkemedel under en månad. Ett litet antal av dessa kan teoretiskt ge upphov till negativa effekter hos patienten.

Däremot saknar vi uppgifter om i vilken utsträckning de expedierade läkemedelskombinationerna verkligen gav upphov till negativa effekter.

2. Vem ansvarar för undersökning, uppföljning åtgärder?

Patientansvarig läkare har det medicinska ansvaret för att följa upp och utvärdera all behandling inklusive läkemedelsbehandling.

3. Hur ser din organisations uppdrag ut?

Socialstyrelsens tillsyn ska bidra till hög säkerhet, god kvalitet och rättsenlighet inom de resurser och andra ramar, som politiskt beslutats för verksamheten.

Socialstyrelsen utfärdar också föreskrifter och allmänna råd för hur vissa lagar ska och bör tillämpas bland annat hur läkemedel hanteras inom hälso- och sjukvården för att riskerna för misstag och felbehandlingar skall minimeras.

Genom nationell uppföljning och utvärdering ska Socialstyrelsen kartlägga och analysera läge, innehåll och kvalitet inom bland annat hälso- och sjukvård, hälsoskydd och smittskydd, folkhälsa. Med detta som underlag ska regering, landsting och kommuner kunna värdera, utveckla, förbättra och ompröva lagar och verksamhet. Som underlag för uppföljning används bland annat officiell statistik inom området, hälsa och sjukdomar och hälso- och sjukvård.

När det gäller läkemedelsanvändningen har Socialstyrelsen regeringens uppdrag att följa och utvärdera läkemedelsanvändningen i befolkningen.

Hittills har Läkemedelsenheten vid Socialstyrelsen främst fokuserat på vissa grupper av läkemedelsanvändare. Flera kartläggningar och studier har gjorts av läkemedelsanvändningen på sjukhem och andra äldreboenden. I dessa rapporter har kvalitetsproblem identifierats och åtgärder föreslagits.

Exempelvis kan nämnas att i januari 2001 publicerades två nya rapporter som beskriver kvaliteten i läkemedelsanvändningen hos äldre personer som behandlats i primärvården och olika äldreboenden. Syftet med dessa undersökningar har varit att belysa kvaliteten i läkemedelsanvändningen på individnivå. Informationen har därför samlats in från de medverkande enheterna med hjälp av enkäter samt kopior på aktuella medicinlistor.

4. Varifrån kommer uppdraget?

Socialstyrelsen arbetar på uppdrag av regeringen.

5. Var gör din organisation rent faktiskt på området?

Inom ramen för Socialstyrelsens regionala tillsynsverksamhet fokuseras såväl på att stödja som att granska hälso- och sjukvårdens olika verksamheter. Detta gäller förstås även frågor som har med läkemedel att göra. En del i det stödjande arbetet är att besvara olika frågor från verksamhetschefer och övrig hälso- och sjukvårdspersonal rörande läkemedelshantering. Dessa frågor rör ofta hur Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelshantering skall tolkas och tillämpas.

En viktig del i Socialstyrelsens tillsynsverksamhet är verksamhetstillsyn, vilken innefattar att följa avvikelser och utredning av Lex Maria- anmälningar (författningsreglerade anmälningar gjorda från hälso- och sjukvården). Avvikelser i hälso- och sjukvården och Lex Maria anmälningarna handlar inte sällan om förväxlingar av läkemedel. Socialstyrelsens roll är då att granska verksamheternas kvalitetssystem och om det finns säkra rutiner för läkemedelshanteringen.

Inom ramen för uppdraget uppföljning och utvärdering arbetar Socialstyrelsen med att ta fram underlag för att förbättra huvudmännen kvalitetsarbete.

6. Hur är det för de drabbade? Får de hjälp? Hur ersättning?

Enligt Patientskadelagen har patient rätt till ersättning för skada vållad av 1) olycksfall i samband med behandling eller 2) förordnade eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

7. Hur bör det förebyggande arbetet utformas?

Socialstyrelsen har i ett flertal rapporter föreslagit strategier för huvudmännen för förbättra kvalitet och uppföljning av läkemedelsanvändningen.

Viktiga åtgärder för att främja framför allt kvaliteten i läkemedelsanvändningen är att förbättra beslutsunderlaget för förskrivare och intensifiera det lokala kvalitetsarbetet. Socialstyrelsen anser att beslutsunderlaget för förskrivare bör stärkas bland annat genom att:

" förskrivarna får god tillgång till producentobunden information och fortbildning om

läkemedel.

" tillgängligheten av producentobunden saklig och värderad information om läkemedel

till allmänheten bör öka

" förskrivarna och Landstingen erbjuds och använder återföring från Apoteket AB

om förskrivningsmönster som underlag för kvalitetsuppföljning och kontinuerlig fortbildning.

Socialstyrelsen anser att det är av stor vikt att både förskrivare och allmänhet snabbt får information om nya läkemedel och att denna ska vara balanserad och saklig. Tillgängligheten av producentobunden information om läkemedel till allmänheten bör öka.

Sjukvårdens huvudmän har ansvar för att bedriva sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

8. Vad bör göras åt de problem och missförhållanden som råder idag?

Det arbete som bedrivs inom Socialstyrelsen när det gäller läkemedelsanvändning utgår från det uppdrag Socialstyrelsen har. Socialstyrelsen har som nämnts ovan bl a till uppgift att följa läkemedelsanvändningen i befolkningen samt att ta fram underlag för ökad kunskap och prioriteringar inom vården. Ett första steg när det gäller åtgärder är att försöka ta reda på problemens omfattning och dignitet. Reslutatet av Socialstyrelsens arbete inom detta område rapporteras bl a i kvartalsvisa rapporter om läkemedelsanvändningen samt i specialstudier inom vissa befolkningsgrupper t ex äldre. Ett andra steg är att göra vården, politiker och andra intressenter uppmärksamma på problemen och att uppmuntra till kvalitetshöjande åtgärder bl a genom att förse vården med bra kunskapsunderlag för beslut och lokala kvalitetshöjande åtgärder vad avser läkemedelsförskrivning- och användning. Ett tredje steg är att följa upp och utvärdera genomslaget av rekommendationer etc.

Socialstyrelsen

Cecilia Bernsten

Chef, Läkemedelsenheten

Nästa svar